Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 
Konkurs Poetycki Email
Wpisany przez Administrator   
Zapraszamy do udzia?u w konkursie poetyckim "O piro Magazynu ?wiat Plpod has?em Wiosna 2010". Jak mwi pierwszy punkt regulaminu - "konkurs ma charakter otwartyi mog? w nim wzi?? udzia? wszyscy poeci pisz?cy po polsku bez wzgl?du na miejsce zamieszkania". Zaplecze Kultury ma przyjemno?? by? jednym z patronw honorowych. Nagrodami s? pami?tkowe dyplomy, nagrody ksi??kowe oraz publikacja prac na ?amach internetowego magazynu ?wiat PI. Zatem pira, o?wki oraz d?ugopisy w d?o? i do dzie?a. Szczeg?y konkursu znajduj? si? poni?ej.
Organizator - Magazyn ?wiat Pl.
Patronat honorowy: Miasto Literatw, Wolno?? bez granic, Zaplecze Kultury, Przegl?d Australijski, PAP Polonia.
Regulamin Konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty i mog? w nim wzi?? udzia? wszyscy poeci pisz?cy po polsku bez wzgl?du na miejsce (kraj) zamieszkania.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nades?anie trzech wierszy o tematyce dowolnej, o d?ugo?ci nie przekraczaj?cej 20 wersw ka?dy. Mile widziane wiersze o tematyce wiosennej.
3. Wiersze nale?y nades?a? w formie wydruku komputerowego w trzech egzemplarzach (wersj? elektroniczn? laureaci do?l? drog? e-mailow?, w pliku Word (czcionka Ariel nr 12).)
4. Ka?dy Autor mo?e przes?a? tylko jedn? prac? konkursow?,
5. Wiersze nades?ane na Konkurs nie mog? by? wcze?niej nagradzane ani publikowane.
6. Praca powinna by? opatrzona god?em.
7. Do tekstu nale?y do??czy? zaklejon? kopert? opatrzon? tym samym god?em, wewn?trz ktrej nale?y umie?ci?: dane osobowe autora (imi?, nazwisko, adres pocztowy i mailowy, telefon kontaktowy, krtka notka biograficzna, o?wiadczenie o autorstwie nades?anych tekstw, o?wiadczenie o zgodzie na nieodp?atn? publikacj? utworw).
8. Prace nale?y nadsy?a? do dnia. 15 czerwca 2010r. decyduje data stempla pocztowego) na adres: Jurata Serafi?ska, Urz?d Pocztowy Warszawa 101. ul. Wrzeciono 49, 01-987 Warszawa z dopiskiem Konkurs Poetycki.
9. Prace nie spe?niaj?ce powy?szych kryteriw nie b?d? brane pod uwag?.
10. Nades?ane prace oceni Jury w sk?adzie:
Danuta B?aszak poetka - pisarka. Red. nacz. Portalu Miasto Literatw, cz?onek ZLP
Jurata Bogna Serafi?ska - pisarka, poetka, cz?onek ZLP i SAP, z-ca red. nacz. Serwisu Wolno?? bez granic
Dorota Szumilas poetka, pisarka, pracownik Biblioteki Narodowej
11. Jury wy?oni trzech laureatw. Jednak w wyj?tkowych sytuacjach Jury zastrzega sobie mo?liwo?? przyznania mniejszej ilo?ci nagrd.
12. Laureaci otrzymaj? dyplomy i nagrody ksi??kowe, a nagrodzone prace zostan? opublikowane na ?amach internetowego Magazynu ?wiatPl
13. Organizator nie zwraca po konkursie nades?anych materia?w.
14. Dodatkowe informacje u koordynatora Konkursu Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zmieniony: Środa, 24 Marzec 2010 21:09