Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 78 goĹ›ci 
Email
Wpisany przez Administrator   

Na pocz?tku by?o ich dziewi??. Wszystkie nale?a?y do ?wiata bóstw i mieszka?y na Olimpie. Ka?da z nich opiekowa?a si? inn? dziedzin? sztuki b?d? wiedzy. Kaliope by?a muz? pie?ni bohaterskiej, domen? Klio by?a historia, Euterpe sta?a si? muz? liryki, Taleja - komedii, Melpomena - tragedii. Terpsychora - opiekowa?a si? ta?cem, Erato - pie?niami mi?osnymi, Polihymnia - hymnami, natomiast Urania by?a muz? gwiazd. Pozostaje jednak kilka pyta? - jak i kiedy narodzi?a si? ta dziesi?ta muza oraz kto macza? w tym swoje palce?

Pierwsza publiczna projekcja filmu odby?a si? 28 grudnia 1895 roku w Salonie Indyjskim Grand Cafe w Pary?u. Ale zanim do tego dosz?o musia?o wydarzy? si? wiele innych rzeczy. Wszystkich nie jeste?my w stanie opisa? bo to historia d?uga i wielow?tkowa, pe?na zwrotów akcji, nerwów, napi?cia, ?miesznych sytuacji, w których udzia? bra?y mi?dzy innymi takie znakomito?ci jak: 

Ottomar Anschütz – twórca pierwszych wersji migawek szczelinowych (niektórzy jednak uwa?aj?, ?e ich twórc? by? polak Stanis?aw Jurkowski). Jako pierwszy na ?wiecie fotografowa? ?wiat w czasie zaledwie jednej tysi?cznej sekundy. W 1885 roku, dzi?ki 12 a potem 24 aparatom fotograficznym zdo?a? wykona? seri? zdj?? biegn?cego konia. Pod koniec 1886 roku Ottomar Anschütz wraz ze swoim s?siadem o imieniu Johann nazwisku Schneider skonstruowali pierwszy prototyp prymitywnego urz?dzenia zwanego kinematografem. Dzi?ki temu wynalazkowi o?ywili zdj?cia wykonane rok wcze?niej.

Thomas Alva Edison – to w?a?nie ten, jeden z najbardziej twórczych wynalazców na ca?ym globie. By? samoukiem, udoskonali? telefon Bella oraz ?arówk? elektryczn?. W dziejach kinematografii zas?u?y? si? budow? w roku 1892 pierwszego urz?dzenia do utrwalania scen ruchomych zwanego kinetoskopem. Urz?dzenie te przeznaczone by?o tylko dla jednego widza i zosta?o zademonstrowane publicznie w 1892 roku na Broadwayu w Nowym Yorku. Ca?y seans trwa? 15 minut.

Auguste & Louis Lumiere – to w?a?nie tych dwóch sympatycznych panów rozpocz??o histori? kina organizuj?c 28 grudnia 1895 roku swoj? pierwsz? publiczn? projekcj? filmów. Na premier? przyby?o 35 osób. Dzisiaj w pierwszych dniach premiery ogl?dalno?? najwi?kszych produkcji liczy si? w milionach widzów. Film nosi? tytu? "Wyj?cie robotników z fabryki", temat do?? prozaiczny ale nie przecie? nie on by? w tym momencie najwa?niejszy. Rubikon zosta? przekroczony. Film sta? si? dost?pny dla szerszej publiczno?ci i przesta? by? tylko domen? wynalazców. W erze multipleksów i obrazu cyfrowej jako?ci te krótkie filmy fenomenalnego rodze?stwa nie robi? wra?enia. Jednak to na nich wspiera si? historia kina.

Wyj?cie robotników z fabrykiPierwsza publiczna projekcja odby?a si? 28 grudnia 1895 roku. Dat? t? uznaje si? za moment narodzin kina.

Wjazd poci?gu na stacj? La Ciotat - Twórcami s? równie? Auguste i Louise Lumiere.  Podobno podczas pierwszych projekcji zdarza?y si? przypadki panicznych ucieczek z kina na widok jad?cego w kierunku widzów poci?gu. 

Polewacz polany - pierwszy film fabularny braci Auguste i Louise Lumiere. Historia polewacza i pewnego dowcipu.

Zmieniony: Sobota, 20 Marzec 2010 08:15