Marcin Nowak Email
Ocena uĹĽytkownikĂłw: / 37
SĹ‚abyĹšwietny 
Wpisany przez Marcin Nowak   

Fragment grafiki Marcina NowakaMieszanka nostalgii z ironi?, pi?knych pastelowych barw z niezwyk?? si?? wyrazu to pierwsze skojarzenia, które przysz?y mi na my?l po obejrzeniu prac Marcina Nowaka. S? jedyne w swoim rodzaju, wyj?tkowe, niepowtarzalne i bezsprzecznie pi?kne. Z pewno?ci? wszystko co tu napisz? b?dzie tylko moim osobistym odczuciem ale my?l?, ?e ka?dy kto za chwil? obejrzy galeri? nie b?dzie móg? odmówi? tym pracom wra?liwo?ci i delikatno?ci. Sztuka ma wzbudza? emocje, mobilizowa? do dzia?ania, ma nas pociesza?, rozwesela?, zbli?a?, zmusza? do my?lenia, umacnia? wiar? i nie wiar?, ma by? z nami, obok nas i w nas, ma zadawa? pytania i na nie odpowiada?, ma by? wszystkim i niczym, ma by? katalizatorem zmian.

Je?eli chocia? jedna z tych prac wywo?a w was podobne emocje to w?a?nie to b?dzie wasza sztuka. B?dziecie mogli zabra? j? do domu, pracy, do pubu na piwo. B?dziecie mogli j? oceni? - zgani? lub pochwali?, opowiedzie? o niej dziewczynie, ch?opakowi, s?siadowi, zagra?, napisa? i zrobi? z ni? prawie wszystko co przyjdzie wam do g?owy. B?dziecie wasza bo dla was. Zapraszamy. 

 

 

Mamy przyjemno?? przedstawi? wszystkim zbiór 10 grafik autorstwa pochodz?cego ze ?widnika Marcina Nowaka. Dwie z nich - "Wojtas" oraz "Salve" - ukaza?y si? ju? w naszym serwisie jako bannery. Wreszcie publikujemy inne jego prace. Mamy nadziej?, ?e jest to pocz?tek wspó?pracy z tym m?odym artyst?. Marcin swoj? m?odo?? sp?dzi? na ulicy Jarz?binowej w ?widniku pomi?dzy wzbijaj?cymi si? w niebo trzema blokami z wielkiej p?yty i w?ród grupki oddanych przyjació?. Wci?? jeszcze tu wraca sprawdzi? czy nic si? nie zmieni?o. Marcin zgodzi? si? na wykorzystanie jednej z jego prac na naszej pierwszej ulotce reklamowej promuj?cej nasz serwis.

Oto fragment tekstu, który pojawi? si? na ulotce promuj?cej wystaw? Marcina w domu kultury - "Grafiki, które tworz? s? ?wiadomie niedookre?lone, chcia?bym, aby widz zosta? zmuszony do wej?cia w relacj? z tym, co widzi w moich pracach. Aby to, co tworz? sk?oni?o do namys?u. To, co najbardziej interesuj?ce dla mnie, to jest to, co pojawia si? na styku: dzie?o-odbiorca."

 

 

Zmieniony: Sobota, 20 Marzec 2010 16:12