Marquez Projekt Email
Wpisany przez Administrator   

Gabriel Garcii MarquezMarquez projekt to próba ekranizacji jednego z opowiada? kolumbijskiego noblisty Gabriela Garcii Marqueza. W przedsi?wzi?ciu uczestnicz?: S?awek Jó?wik - specjalista od monta?u i wszelkich innych aspektów sztuki filmowej, Jacek Wierzcho? - artysta, wspiera nas wiedz? i do?wiadczeniem w zakresie sztuk medialnych oraz Marcin ?uczak - koordynator oraz dobry duch projektu. Nie mamy najlepszej kamery, wszystko b?dzie montowane na starym, zardzewia?ym pececie ale jest pomys? a to chyba najwa?niejsze.  Scenariusz le?y ju? w biurku wydrukowany na bia?ym zwyk?ym papierze. Kolejny krok to rozpisanie uj??, na?wietlenie, wybór obsady. Cel jest jeszcze daleko ale jeste?my dobrej my?li. Relacje z dalszych post?pów prac b?dziecie mogli ?ledzi? w serwisie Zaplecza Kultury. Odezwiemy si? wkrótce. Do us?yszenia. Tymczasem mo?ecie przeczyta? rys biograficzny Gabriela Garcii Marqueza. Je?eli jeszcze go nie znacie musicie szybko nadrobi? zaleg?o?ci a ci, którzy zetkn?li si? ju? z tym wyj?tkowym autorem by? mo?e b?d? mogli dowiedzie? si? o nim czego? nowego.

Rys biograficzny - Gabriel Garcia Marquez

Gabriel Garcķa Mįrquez przyszed? na ?wiat 6 marca 1927 w Aracataca w pó?nocnej Kolumbii. Jego rodzicie osiedlili si? tam w erze neokolonializmu, zapocz?tkowanego przez wszech obecnie pojawiaj?ce si? plantacje bananowe. Ma??e?stwo rodziców Marqueza by?o na owe czasy mezaliansem ale mimo pocz?tkowych sprzeciwów ze strony rodziny matki, dosz?o do skutku. Pierwszym ich synem zosta? w?a?nie Gabriel. Z powodu biedy "Gabito" zosta? oddany na wychowanie do dziadków. Jednak w wieku 8 lat po ?mierci dziadka oraz z powodu ?lepoty babci, wróci? do rodziców i zamieszka? wraz z nimi w Barranquilli.

Marquez nied?ugo po powrocie do rodziców zaczyna nauk? w szkole powszechnej im. Simona Bolivara. Jednak z powodu przenosin do Sucre zmuszony jest do przerwania nauki. Przeprowadzka zwi?zana by?a z prac? ojca Marqueza, który dosta? w tamtejszym mie?cie posad? farmaceuty. "Gabito" jednak nie chce opuszcza? murów szko?y w Barranquilli. Mieszka w tamtejszym internacie imienia ?w. Józefa. Ka?d? woln? chwil? m?ody Marquez sp?dza nad ksi??kami, pisze te? wiersze do gazetki szkolnej Juventud. To ca?kiem inne zachowanie wyró?niaj?ce go spo?ród rówie?ników sprawia, ?e zyskuje w?ród kolegów przydomek "Stary". Dzi?ki dobrym wynikom w nauce Marquez otrzymuje w wieku 12 lat stypendium dla wybitnie uzdolnionych. Daje mu ono mo?liwo?? nauki w Liceo Nacionale  w Zipaquira mie?cie po?o?onym 30 mil na pó?noc od Bogoty.
 
Po zdaniu matury w 1946 roku Marquez rozpoczyna studia na Uniwersytecie Narodowym w Bogocie, który trzy lata pó?niej po powstaniu ludowym zostaje zamkni?ty. W mi?dzyczasie "Gabito" Publikuje swoje pierwsze opowiadanie Trzecia bieda, opublikowane w El espectador.  Wydawca gazety okre?la Marqueza jako "nowego geniusz kolumbijskiej literatury".  czasem oka?e si?, ?e okre?lenie to nie by?o na wyrost. Po opuszczeniu Bogoty, Gabriel przenosi si? do Cartageny i zaczyna studia na tamtejszym Uniwersytecie. Natomiast redakcja gazety zachwycona sukcesem pierwszego opowiadania publikuje kolejne trzy - Drugie ?ebro ?mierci, Dialog lustra oraz Gorycz dla trzech lunatyków. Mimo protestów rodziców Marquez przerywa studia i przenosi si? do Barranquilli. Tam wraz z przyjcaió?mi zak?ada tygodnik Cronica, którego zostaje redaktorem i na jego ?amach publikuje kolejne swoje opowiadania.
 
W 1951 roku Marquez ca?? swoj? uwag? po?wi?ca swojej pierwszej powie?ci Szara?cza. Jest to historia lekarza Mocado, Któremu mieszka?cy nie chc? udzieli? pochówku. Pierwsze kroki z uko?czonym ju? manuskryptem kieruje do wydawnictwa Losada w Buenos Aires. Niestety bez powodzenia. Kolejne wydawnictwa równie? nie podchodz? entuzjastycznie do powie?ci i na swoj? publikacje musi ona czeka? do 1955 roku. Marquez zmuszony jest do podj?cia pracy komiwoja?era, rozwo??cego i sprzedaj?cego to co kocha najbardziej - ksi??ki.
 
W 1954 roku dostaje posad? redaktora w El espectador, tej samej gazecie, która wyda?a jego pierwsze opowiadania. Jego zadaniem jest recenzja filmów. Dzi?ki temu Marquez poznaje bli?ej kolumbijsk? kinematografi? a swoje do?wiadczenia w tej dziedzinie wykorzystuje w przysz?o?ci do za?o?enia na Kubie akademii filmowej. "Gabito" zostaje wzi?tym redaktorem. Najwi?ksz? popularno?? przynosi mu cykl reporta?y o marynarzu Velasco Opowie?ci rozbitka.  W 1958 roku nast?puje kolejne wa?ne wydarzenia w ?yciu Marqueza. ?eni si? z córk? przyjaciela swojego ojca, Mercedes Barcha, której o?wiadczy? si? kilka lat wcze?niej. Rok pó?niej rodzi mu si? syn Rodrigo.
 
Najwi?kszym uznanym nie tylko przez krytyków dzie?em Marqueza jest "Sto lat samotno?ci". Powie?? o dziejach rodu Buendia.  Jest to najwa?niejsze dzie?o w dziejach nie tylko literatury hiszpa?skoj?zycznej ale tak?e ?wiatowej. Jej wyj?tkowy styl zyska? miano realizmu magicznego, jednego z g?ównych nurtów literatury Ameryki ?aci?skiej.  Otworzy?a ona mu drzwi do wydawnictw na ca?ym ?wiecie a tak?e umo?liwi?a odegranie znacz?cej roli na polu polityki mi?dzynarodowej.  Marquez w 1982 roku otrzymuje literack? Nagrod? Nobla. Kapitu?a uzasadnia swoj? decyzj? s?owami "...za powie?ci i opowiadania, w których fantazja i realizm ??cz? si? w z?o?ony ?wiat poezji, odzwierciedlaj?cej ?ycie i konflikty ca?ego kontynentu".  Marquez wycofuje si? z ?ycia politycznego w 1999 z powodu wykrycia u niego raka limfatycznego. Po internecie kr??y "rzekomy" list po?egnalny Marqueza.  Rzekomy, poniewa? jego autorstwo nigdy nie zosta?o potwierdzone przez domniemanego autora. Jego tre?? mo?ecie przeczyta? tutaj. Tekst ma charakter uniwersalny, tak?e mimo w?tpliwo?ci co do autorstwa warto go przeczyta?.
 
Wydaje si?, ?e najwi?kszy wp?yw na kszta?towanie si? wra?liwo?ci twórczej m?odego "Gabito" mia? - pu?kownik Nicolįs Ricardo Mįrquez - dziadek Marqueza. To w?a?nie jego barwne historie, które cz?sto opowiada? wyra?nie odbi?y si? w charakterze pó?niejszych jego powie?ci. Dzidek Marqueza prowadzi? bardzo burzliwe i intryguj?ce ?ycie. By? przywódc? partii liberalnej oraz uczestnikiem wojny Tysi?ca Dni. Jednego z najkrwawszych konfliktów w dziejach Kolumbii. Równie silny wp?yw na ch?opca mia?a jego babcia Tranquilina Iguarįn Cotes, ?ona pu?kownika Marqueza. Jej opowie?ci którymi raczy?a Gabo, pe?ne by?y mistycyzmu, duchów oraz wierze? obecnych im czasów. Dziadek zwyk? ostrzega? m?odego Marqueza przed nimi mówi?c - "Nie s?uchaj tego. To kobiece przes?dy". Jednak wydaje si?, ?e dzi?ki nim jego twórczo?? nabra?a magicznego i niepowtarzalnego charakteru.

 

Zmieniony: Wtorek, 16 Marzec 2010 22:39