Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 42 goĹ›ci 
The Story of Skate Spot in Lublin Email
Wpisany przez jaco   
 
Pocz?tek to Boniek Falicki, czyli osoba która je?dzi na desce, mieszka w ?widniku ale ogarnia pod wzgl?dem deskorolki ca?? Polsk?. Kiedy? naszed? go pomys? stworzenia skatespotów w Lublinie. Miejsc w przestrzeni miejskiej, które s?u?? nie tylko do je?d?enia, ale równie? nawi?zuj? swoim wygl?dem do pozytywnych cech z kultury, historii oraz to?samo?ci Lublina i wschodniej Polski. Mówi? o tym ka?demu i ka?dy mia? zajawk? ale wiadomo ka?dy tak umie a nic nikt nie zrobi? i nie chcia? pomóc. A? znalaz? si? na drodze Micha? Konopelko, osoba z M?odzie?owej Rady Miasta Lublina i Centrum Inicjatyw M?odzie?owych. Micha?owi bardzo spodoba? si? pomys? skatespotów i zdecydowa? si? pomóc go zrealizowa?. W ramach MRML zorganizowa? projekt uchwa?y dotycz?cej skatespotów. Kolejnym krokiem by?a sesja MRML, na która przyszed?em z Bonkiem. Boniek za pomoc? prezentacji przedstawi? temat aby ka?dy zrozumia? co to jest Skatespot i po co to komu. Skatespoty zosta?y przeg?osowane na TAK, teraz trzeba by?o aby doros?a Rada Miasta czyli radni Lublina popar?a inicjatyw? budowy skatespotów. W tym miejscy trzeba zaznaczy?, ze gdyby nie starania Micha?a Konopelko, to realizacja skatespotów by na pewno stan??a pod znakiem zapytania. Przez kilka miesi?cy Micha? z Bo?kiem organizowali bardzo du?o spotka?, prezentacji, rozmów i pisali wiele pism do radnych, ró?nych komisji, prezydenta, wiceprezydentów i dyrektorów wielu wydzia?ów w UM. A? w ko?cu doros?a RM Lublina zag?osowa?a za inicjatyw? dotycz?c? skatespotów.

Teraz trzeba by?o rozwi?za? nast?pny problem czyli miejsce na skatespot. Tu by?y du?e problemy poniewa? w najlepszych miejscach które wed?ug nas by?y przyzwoite i ukazywa?y, ?e Lublin jest otwarty na deskorolk?, i  ?e mo?na po??czy? deskorolk? z kultur? Lublina by?y ju? zaplanowane inne inwestycje, b?d? by?y kolizje z istniej?c? infrastruktura podziemna. Ale po kolejnych miesi?cach ci??kiej pracy nasta?y dobre dni i  da?o si? znale?? miejsce dla dwóch pierwszych skatespotów. Pierwsze znajduje si? od wschodniej strony zamku, tj. ulicy Unii Lubelskiej, drugi skatespot jest na skrzy?owaniu ulic ??czy?skiej i Fabrycznej.

Nast?pnie rozpocz??y si? rozmowy na temat kto wybuduje skatespoty. Nie by?o to ?atwe, poniewa? skatespoty musia?y by? wykonane bardzo precyzyjnie, nadawa? si? na deskorolk? oraz by? jak najlepszej jako?ci, ?eby mog?y s?u?y? wszystkim jak najd?u?ej. Wi?kszo?? firm budowlanych zajmuje si? wzgl?dnie prostymi robotami i kompletnie nie zna si? na temacie miejsc dla skateboardingu. Z kilku firm które z?o?y?y swoja ofert? budowy skatespotów wybrano MPG (www.skateparki.pl), które specjalizuje si? w budowie skateparków i robi to bardzo dobrze. Skatespoty wykonano w ci?gu tygodnia gdy w zimie nie by?o ?niegu deszczu i przymrozków. Po wybudowaniu pogoda si? zepsu?a, zd??yli?my tylko nagra? filmik i wrzuci? na YouTube.
 

monta?:  S?awek Jó?wik
zdj?cia: Jacek Jaco Harasimiuk ("Nast?pi?a wylewka")
         S?awek Jó?wik         ( "... a potem") 
 
Je?li chodzi o nas to ja (Jacek Jaco Harasimiuk) je?d?? na desce od 10 lat i tworze (monta?, scenariusz, re?yseria) filmy pod nazwa Punishment, jestem w Lubelskim Stowarzyszeniu Sportów Ekstremalnych UPSIDE, informuje dla stronki www.TACKY.pl co si? dzieje na Lubelszczy?nie i ogólnie jestem osob? która ogarnia Lubelszczyzn? pod tematem deskorolki czyli imprezy wyjazdy. Boniek to osoba ogarniaj?ca desk? w Polsce czyli firma Fractal Skateboarding (imprezy, projektowanie skateparków, dystrybucja desek Western Edition, oraz wiele innych tematów zwi?zanych z deskorolk?), za?o?yciel stowarzyszenia UPSIDE a dla mnie to osoba bez której nie by?o by Deskorolki przez du?e D w Lublinie.

Tekst: Jacek Jaco Harasimiuk / Boniek Falicki

Zmieniony: Poniedziałek, 15 Marzec 2010 11:59