Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Czas letni Email
Wpisany przez Jurata Bogna Serafi?ska   

Nowa czasu odmiana,
Chocia? niepo??dana,
Nadchodzi w?a?nie noc?.

Przestawiamy godzin?.
Kto mi poda przyczyn?,
Dlaczego to i po co?

To wp?ywa ?le na zdrowie.
Wi?c niech mi kto? odpowie,
Czy kto? co? na tym zyska?

Po co to zamieszanie?
Mwiono nam, ?e taniej
Ochrona ?rodowiska

Mwiono ju? tak du?o
Czemu te zmiany s?u??
Kto pami?ta przyczyn??

Mwiono ju? zbyt wiele
Z soboty na niedziel?
Przestawiamy godzin?.

Jurata Bogna Serafi?ska
24.III.2012.

Zmieniony: Piątek, 01 Czerwiec 2012 00:27
 
Troch? awangardy - Klaudia Rogowicz Email
Wpisany przez Klaudia Rogowicz   
Nie jestem s?oniem

Nie dam si?
IIIIIIIIIIIIIIIII
Nazywasz zwierz?tami
Nazywasz ro?linami
Nazywasz ?mieciami
A ja to
JA

Wysokie okna

I I I I
Dom nasz nie zbudowany na kamieniu lecz na syfie
II II II
Okna s? za wysokie na nasze mo?liwo?ci.

_ _ _

Niszcz? ich podstawy, teraz widz?, jak wygl?da ?wiat!
Zmieniony: Poniedziałek, 14 Listopad 2011 22:33
 
Spacery z czarnym psem Email
Wpisany przez Jurata Bogna Serafi?ska   
Ostatnie lektury utwierdzi?y mnie w przekonaniu, ?e jeste?my obywatelami ?wiata, a kwestia tego gdzie mieszkamy jest wy??cznie spraw? naszego wolnego wyboru. I nie jest to ju? tak jak dawniej, ?e to tylko my Polacy, my S?owianie wyje?d?amy i osiedlamy si? w tzw. krajach zachodnich w Niemczech, Anglii, USA czy na Antypodach. Coraz liczniejsze s? przypadki, ?e to ludzie z krajw zachodnich przyje?d?aj? do nas i zostaj?.

Przyk?ad? Sarah Luczaj, mieszkaj?ca od kilkunastu lat na Podkarpaciu angielska poetka, t?umaczka i psychoterapeutka (cz?onek Polskiego Towarzystwa Mindfulness), maj?ca w swoim dorobku m.in. t?umaczenia wierszy Haliny Po?wiatowskiej.
Zmieniony: Czwartek, 03 Listopad 2011 13:50
Więcej…
 
Tajemnice poezji Email
Wpisany przez Jurata Bogna Serafi?ska   
Ba?ka?skie wiatry to zbir wierszy Ivana Korponai dziennikarza, poety, malarza, autora tomikw poezji wydanych w j?zykach; serbskim, s?owe?skim, niemieckim i w?gierskim. Tym razem wiersze poety zosta?y wydane po polsku w znakomitym t?umaczeniu Olgi Lali?-Krowickiej.

?ycie Ivana Korponai (ur. w Suboticy w Serbii) nie by?o i nie jest ?atwe ani proste. Mo?na je podzieli? na dwa etapy czas, ktry p?yn?? mu w ojczy?nie, jak? by?a Jugos?awia, i czas p?niejszy na emigracji. Musimy o tym pami?ta? w czasie lektury ksi??ki, bo wtedy lepiej zrozumiemy przes?anie poety.
Zmieniony: Czwartek, 03 Listopad 2011 13:11
Więcej…
 
Szeptanki, igraszki, nastroje ... Email
Wpisany przez Jurata bogna Serafi?ska   
Z dziobem trzmielojada to tytu? nowej ksi??ki Marka Pietrzeli, wydanej w 2011 r. przez Miejska Bibliotek? Publiczn? i Towarzystwo Mi?o?nikw Podlasia w Bia?ej Podlaskiej.
Wybr, redakcja i sk?ad Grzegorz Micha?owski, projekt graficzny, ilustracje Arkadiusz Sawczuk. Tomik ukaza? si? dzi?ki pomocy finansowej Prezydenta Miasta Bia?a Podlaska.

Marek Pietrzela jest pisarzem i dziennikarzem, laureatem w licznych konkursach literackich, ktry jednak dotychczas nie wyda? w?asnego tomiku indywidualnego. Jego tomik p.t. Z dziobem trzmielojada jest wi?c ksi??kowym debiutem literackim.
Więcej…
 
Dialogi poetyckie, spotkania z pisarzami, fotografia artystyczna ... Email
Wpisany przez Jurata Bogna Serafi?ska   

Dialogi poetyckie, spotkania z pisarzami, fotografia artystyczna czyli mwi?c w skrcie obcowanie ze sztuk?

W Tucholi i Kro?nie w ostatnich dniach pa?dziernika 2011r. odby?o si? szereg spotka? z serbsk? i polsk? poetk?, a tak?e t?umaczk? i dzia?aczk? kultury (pomys?odawczyni?, edytorem i redaktorem naczelnym m.in. Antologii Sztuk S?owia?skich Miedzy Ochryd? a Bugiem) Olg? Lali?-Krowick? i z poet? w?gierskim Ivanem Korponai.

Spotkaniom towarzyszy?a wystawa artystycznych zdj?? Kamila Krowickiego.

Zmieniony: Czwartek, 03 Listopad 2011 12:54
Więcej…
 
Email
Wpisany przez Jurata Bogna Serafi?ska   

Prba inicjacji - Krzysztof Grabo?Prba inicjacji Czyja prba poety, podmiotu lirycznego, czytelnika? Ka?dy musi sam sobie odpowiedzie? na to pytanie.

Mocne tytu?y wierszy: Cywilizacja zag?ady, Wyprawa po nico??, Gdy wystukano PIN do zdrady, Telefon znik?d do nik?d

Poeta ma lekko?? doboru s?w, mo?e zahipnotyzowa? czytelnika istn? ?onglerka wyrazw. W wierszu Sanocka wyprawa czytamy

() nie jestem psychoterapeut? tylko propagatorem
Szukaj?cym frazesw z robinsonady Boecjusza


Ktrego z Boecjuszy ma na my?li poeta? Czy rzymskiego filozofa, teologa i t?umacza Arystotelesa z V wieku, czy te? mo?e Boecjusza z Dacji filozofa z XII wieku?

Pierwszy z Boecjuszy zas?u?y? si? tym, ?e ratowa? podstawy staro?ytnej wiedzy, a skazany na ?mier? umia? zachowa? spokj i jasno?? umys?u i w wi?zieniu pisa? dzie?o dotycz?ce m.in. pi?kna kultury staro?ytnej.
Drugi z Boecjuszy jest znany m.in. z tego, ?e zosta? pot?piony przez biskupa za wyznawanie awerroizmu (ktry to kierunek powsta? jako interpretacja my?li Arystotelesa) i w nast?pstwie tych wydarze? wst?pi? do Zakonu Dominikanw.

Do ktrego z nich pasuje robinsonada Boecjusza z wiersza Grabonia? Ja postawi?abym na Boecjusza z V wieku, niemniej trudno jest doj?? intencji poety, bowiem ?ycie drugiego z Boecjuszy te? mo?na przyrwna? do podr?y Robinsona. Czytelnik musi zdecydowa? sam i to jest jego twrczy wk?ad do ktrego zostaje niejako zmuszony.

Zmieniony: Czwartek, 03 Listopad 2011 13:19
Więcej…
 
Wiersze awangardowe Email
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Klaudia Rogowicz   
Przedstawiamy kilka wierszy awangardowych autorstwa Klaudii Rogowicz.
Dzie? weso?ego u?miechu
Ha ha ha ha ha ha

Bia?e myszki
.......................................
CO?

Wychodzenia ryjkolotw z kryjwki
!!!!!....cikciiiiik...

Wiosenne gody ryjkolotw
-------------------------piiiiiiikciiiiik------------------

Kocham
I tak _______
Tak_________

Weso?o jak w ulu
buuuuuuuuuuuuuu XD
buuuuuuuuuuuuuuuu XD

Je? w ulu
buuuuuuuuuu!!!!!!!!buuuuuuu

Weso?y sedes
:D pluuuuuum !!!!!

Wiejskie kury
ko--------ko---------ko
Zmieniony: Czwartek, 28 Lipiec 2011 22:21
 
Email
Wpisany przez Jurata Bogna Serafi?ska   

?WI?TECZNE KLIMATY

?wi?teczny klimat,
Ciep?e ?yczenia
Tak by?o, jest i b?dzie.

Pisanki, bazie,
Nic si? nie zmienia?
Porz?dki w wielkim p?dzieTrzeba przystan??,
?ciszy? emocje,
Odnale?? inny wymiar

Nadesz?y ?wi?ta,
Ju? Wielkanocne,
Wiadomo?? to szcz??liwa.

Jurata Bogna Serafi?ska
Wielkanoc 2011.

Zmieniony: Piątek, 22 Kwiecień 2011 16:19
 
Rozmowa w setn? rocznic? urodzin Marii Antoniny Bonieckiej Email
Wpisany przez Jurata Bogna Serafi?ska   
Jurata Bogna Serafi?ska rozmawia z Magd? Budzynowsk?

Magda Budzynowska crka pisarki Marii Antoniny Bonieckiej, z ktr? wyemigrowa?a do Australii w 1965 roku.

1.Pani Magdo, czy mog?aby Pani przybli?y? czytelnikom posta? swojej matki jako pisarki? Jakiego rodzaju twrczo?? uprawia?a, gdzie i kiedy publikowa?a?

Pisa?a reporta?e, felietony. Przede wszystkim jednak by?a prozaikiem, pisa?a powie?ci.
Jeszcze przed wojn? opublikowa?a kilka prac z dziedziny psychologii. Fascynowa?y j? zmiany ktre pod wp?ywem ?rodowiska, zachodz? w dojrzewaj?cym cz?owieku.
W 1950 roku wyda?a niewielk? ksi??k? p.t. Nad Wielkim Zalewem. T? ksi??k? recenzowa?, znany dzi? powszechnie Jacek Trznadel, autor Ha?by domowej. Nad Wielkim Zalewem to nie tylko jej debiut, to tak?e pierwsza po wojnie opublikowana w formie powie?ci ksi??ka o tematyce Ziemi Szczeci?skiej.
W?rd innych powie?ci, wydanych nak?adem Czytelnika, ostatni?, opublikowan? w PRL by?a ksi??ka najwcze?niej napisana, a z?o?ona w Czytelniku w 1947 roku. Ksi?ga Mi?o?ci i Cierpienia mia?a tragiczne dzieje. Przele?a?a u cenzora ponad 10 lat aby, solidnie okrojona, ukaza? si? drukiem na fali odwil?y w kulturze w 1958 roku. Tematem ksi??ki jest martyrologia ?ydw i koszmar hitlerowskiej okupacji. Dzi?ki opisom ?owickiej wsi, gdzie matka, podobnie jak Maria D?browska przebywa?a, ksi??ka znalaz?a w?rd ?owiczan wiernych przyjaci?.
W 1975 roku wyda?a nak?adem Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie, wa?n?, rozliczeniow? ksi??k? Ucieczka za druty.

2.Czy s? dost?pne obecnie ksi??ki Marii Antoniny Bonieckiej? A je?li tak, to w Polsce czy w Australii?

Nie s?dz? aby ksi??ki, poza wa?niejszymi bibliotekami jak Ksi??nica Pomorska w Szczecinie, Narodowa Biblioteka w Warszawie, State Library of NSW, University of Sydney Library i naturalnie National Library of Australia, by?y dost?pne. Ucieczka za druty mimo warto?ci jak? przedstawia, nie znalaz?a w Polsce wydawcy a nak?ad PKF by? jak wiemy, bardzo skromny.
Zmieniony: Piątek, 21 Styczeń 2011 14:51
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 6