Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 
Klaudia Rogowicz Email
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Administrator   
Klaudia RogowiczKlaudia Rogowicz pisarka, poetka piosenkarka, grafik, zwolenniczka stosowania syntezy jako wy?szej formy sztuki, autorka tomiku poezji ?ycie do wynaj?cia i zbioru dramatw Bia?e miasto. Publikuje zarwno w wielu serwisach internetowych jak i w tradycyjnych gazetach literackich

Pani Klaudio, ma Pani olbrzymi dorobek literacki i artystyczny. Kiedy zacz??a Pani pisa??

Moje pierwsze prby z poezj? zacz??y si? w wieku 6 lat, gdy napisa?am z nudw dwa wiersze, w wieku 8-9 lat napisa?am kilka wierszy. Tak naprawd? moja przygoda z pisaniem zacz??a si? w wieku 12 lat, gdy kupi?am sobie pierwszy zeszyt, w ktrym zacz??am zapisywa? swoje utwory. ( Moje utwory zapisuj? zwykle w zeszytach, by je ?atwiej usystematyzowa?). Na dobre moja przygoda z poezj? zacz??a si? rok p?niej, dok?adnie w roku 2000, co jest dla mnie dat? symboliczn?.

Za kogo si? Pani uwa?a przede wszystkim za poetk?, dramaturga, grafika? Ktra dziedzina sztuki jest dla Pani najwa?niejsza?
Zmieniony: Czwartek, 23 Wrzesień 2010 13:27
Więcej…
 
Poezja graficzna a mo?e raczej grafika poetycka? Email
Wpisany przez Jurata   
Cztery utwory Klaudii Rogowicz: "Wiersz autotematyczny", "Kolejna beznadziejna strefa", "Powstanie Thokoyego na W?grzech", "Pustka. Autorka okre?la swoje dzie?a (utwory?) jako "form? poezji, zapisanej nie za pomoc? s?w lecz rysunku, ktrego interpretacja zale?y od g??bszego wej?cia w interakcje z przedmiotem". Dalej autorka wyja?nia, ?e poezja graficzna (ktra powsta?a na gruncie filozofii New Age i sztuki ludowej i prehistorycznej) uczy i rozwija dusz? oraz podnosi warto?ci duchowe czytaj?cego, zbli?aj?c go do pi?kna i pozwalaj?c mu odczyta? ukryty sens przes?ania.

Mamy wiek XXI i wiele nowoczesnych form zapisu poezji. W Wikipedii Encyklopedii internetowej pod has?em wiersz znajduje si? m.in. nast?puj?ce okre?lenie:
  • Wiersz graficzny - s?owa b?d? wersy tworz? ilustracj? zwi?zan? z ruchem w sztuce "arte prowera"; wiersz tworzy: krzy? , s?owo, ilustracj?, my?l
Przyk?adami wierszy graficznych mog? by? (dost?pne w Internecie) teksty Krzysztofa Dariusza Szatrawskiego.W wierszach tych wersy u?o?one s? graficznie tworz? ko?a i inne bry?y geometryczne. Jednak podstaw? tych wierszy s? zawsze s?owa. Zapis graficzny jest rzecz? wa?n? ale wtrn?.

Nie wyobra?am sobie wiersza nie opartego na s?owie. Je?li w pracy artysty nie ma s?w, a s? tylko obrazy to mamy do czynienia z malarstwem, rysunkiem, grafik?

Oczywi?cie ka?da sztuka pobudza odbiorc? do my?li, skojarze?, interpretacji. W umy?le odbiorcy mo?e w wyniku dozna? artystycznych powsta? wiersz. Ale wg mnie b?dzie to wtedy wiersz odbiorcy, a nie twrcy obrazu czy grafiki.

Z powodw, ktre powy?ej przytoczy?am, ja osobi?cie nie zaliczy?abym wi?kszo?ci dzie? Klaudii Rogowicz, (ktre uwa?am za bardzo interesuj?ce) do poezji graficznej, ale do grafiki poetyckiej.

Tylko przypadku utworu p.t. Wiersz autotematyczny mamy do czynienia nie tylko z obrazem ale i z form? zapisu s?ownego. Ten utwr mog? uzna? za znajduj?cy si? na linii granicznej pomi?dzy poezj? graficzn?, a grafik? poetyck?.

Zaznaczam jednaj, ze jest to moje osobiste odczucie.
Jurata Bogna Serafi?ska.

Zmieniony: Czwartek, 03 Czerwiec 2010 10:43
 
Poezja graficzna Email
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Klaudia Rogowicz   
Ten gatunek powsta? jako po??czenie filozofii new age, spirytyzmu, sztuki naskalnej i prehistorycznej. Wiersz graficzny to nie tylko obraz ale ite? konkretna tre??, ktr? niesie ze sob?, patrz?c na obraz, s?owa same nasuwaj? si? nam na my?l, obraz ten p?ynie zduszy, nie zumys?u, dzi?ki czemu widz-czytelnik, ma lepsz? mo?liwo?? rozwoju siebie iotwarcia si? na ?wiat poprzez sztuk?, ktra zbli?a go do sedna, do samego ?rdla sztuki, dlatego te? rysunki maj? charakter zbli?ony do piktogramw, do ?rd?a sztuki. Utwory odawnych postaciach zbli?aj? nas do nich, czujemy si? dzi?ki nim jedno?ci? ztymi osobami oraz my?lami iczynami, ktre po sobie zostawi?y. Dzi?ki tym utworom stajemy si? lud?mi, ktrych duchowo?? wznosi si? wgr?, ktrzy s? wznakomitych stosunkach ze ?wiatem przesz?ym itera?niejszym imog? z ?atwo?ci? patrze? w przysz?o??.

Jak czyta? taki utwr?
Zapoznajemy si? najpierw z tytu?em utworu, nast?pniewpatruj?c si? w rysunek wchodzimy w reakcj? znim, ??czymy si? duchowo z tre?ci?, a potemdokonujemy interpretacji, ktra mo?e przybra? s?owa wiersza.
Klaudia Rogowicz. Ma 23 lata, pisze wiersze, poematy, epigramaty, dramaty, opowiadania, jest autork? 2ksi??ek (tomik poetycki ?ycie do wynaj?cia izbir dramatw Bia?e Miasto) ilicznych e-bookw, jej wiersze by?y t?umaczone na s?owe?ski i?otewski, publikowa?a wwielu magazynach literackich iprasie polonijnej. Jest autork? spektaklu "Bia?e Miasto" wystawionego wroku 2009 w OK-u wB?dzinie. Oprcz tego ?piewa irysuje ( ale nie wiersze :) ). Interesuje j? historia Polski iEuropy (g?wnie W?gier, Szwecji, Czech i Ba?kanw) w XVI, XVII i XIX w. , spirytyzm, new age, sztuka, muzyka, astronomia oraz inne kultury ireligie. Lubi tworzy? r?ne projekty artystyczne.
Zmieniony: Czwartek, 03 Czerwiec 2010 10:15
 
Jak czarna chmura Email
Wpisany przez Jurata   

Kwiecie? dni swoje przewija,
?a?oba osiada py?em.
Kto? pyta czyja to wina,
Kto? inny ustala win?.

Niedobry przyszed? ten kwiecie?.
Nie taki mia? by? w tym roku.
Kto? dziwne teorie plecie,
Kto? inny utraci? spokj.

To ju? ko?cwka kwietniowa,
Maj idzie o swojej porze.
Kto? p?acze, ?e boli g?owa
Kto? inny zasn?? nie mo?e.

Zmieniony: Piątek, 23 Kwiecień 2010 20:13
Więcej…
 
Email
Wpisany przez Jurata   
By?a cicha sobota kwietniowa
S?w zabrak?o, s?w by?o za ma?o.
Co dzi? znacz? s?owa, s?owa, s?owa
Kto? zapyta? czy wiesz co si? sta?o?
Odpowiedzie? nie mog?am bez s?owa,
Wi?c wyrazw tych szuka?am z l?kiem
Aby wyrzec, ?e to narodowa
Jest ?a?oba i nieszcz??cie wielkie.
Zmieniony: Niedziela, 11 Kwiecień 2010 15:23
Więcej…
 
Email
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Danu?ka B?aszak   
80 stron dobrych wierszy, a tomik nadal wygl?da jak miniaturka (krakowskie wyd. Miniatura 2010). i jak ten wydawca to upchn??? Zgrabnie i elegancko i wygl?da na takie malutkie.

Tytu? tomiku "Furie". Zaczyna si? cyklem "Zjawy" - spokojnie sennie. Tajemniczo.
Zupe?nie nie wiem, dlaczego pomy?la?am w tym momencie o mickiewiczowskich dziadach. To nie ma nic wsplnego.
W senno?ci przychodz? zjawy. ?ycie jest nieod??czne snom o mi?o?ci, wi?c na ?cie?kach snw pojawiaj? si? panowie.

"Co robi?, gdy wok? bezdro?e?
Ni? ?ycia tysi?ce tka prz?dek
ja pragn? twej duszy i... cia?a".
Pi?kny jest senny erotyzm tego cyklu wierszy.
"Chcia?am dla ciebie zaprzeda? dusze" (str. 6);
Zmieniony: Wtorek, 30 Marzec 2010 15:37
Więcej…
 
Konkurs Poetycki Email
Wpisany przez Administrator   
Zapraszamy do udzia?u w konkursie poetyckim "O piro Magazynu ?wiat Plpod has?em Wiosna 2010". Jak mwi pierwszy punkt regulaminu - "konkurs ma charakter otwartyi mog? w nim wzi?? udzia? wszyscy poeci pisz?cy po polsku bez wzgl?du na miejsce zamieszkania". Zaplecze Kultury ma przyjemno?? by? jednym z patronw honorowych. Nagrodami s? pami?tkowe dyplomy, nagrody ksi??kowe oraz publikacja prac na ?amach internetowego magazynu ?wiat PI. Zatem pira, o?wki oraz d?ugopisy w d?o? i do dzie?a. Szczeg?y konkursu znajduj? si? poni?ej.
Zmieniony: Środa, 24 Marzec 2010 21:09
Więcej…
 
Email
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Jurata   

Jaki? czas temu pisa?am troch? na temat roku 2012. W Magazynie ?wiatpl 15 marca br. by? opublikowany mj esej .p.t.Tajemnica liczby dwana?cie Proroctwo Oriona.

Okazuje si?, ze s? nowe badania dotycz?ce tego tematu. Wczoraj zadzwoni?a do mnie przyjaci?ka ipowiedzia?a, ?e powinnam koniecznie kupi? kwietniowy miesi?cznik p.t.Czwarty wymiar.

Dzi?kuj? Ci, Przyjaci?ko! Kupi?am, przejrza?am i jest bomba!

Ta bomba to wywiad Ilony S?ojewskiej z dr hab. Andreasem Futsem, wsp?pracownikiem Instytutu Geodezji i Geoinformacji Technicznego Uniwersytetu wBerlinie. Z tego co mwi dr Andreas Futs na temat wynikw bada? przeprowadzonych nad Kodeksem Drezde?skim* wynika, ?e zarwno koniec cywilizacji Majw jak ikoniec ich kalendarza trzeba przesun?? do przodu o 208 lat.

Zmieniony: Sobota, 20 Marzec 2010 16:32
Więcej…
 
Od wspomnie? poprzez smutek i refleksj? do przysz?o?ci Email
Wpisany przez Administrator   

Ok?adka tomiku wierszy Doroty Szumilas W lutym 2010roku Wydawnictwo Miniatura wKrakowie wyda?o kolejny tomik wierszy Doroty Szumilas p.t. Wspomnienia. Publikacja wygl?da skromnie ielegancko zarazem. Format kieszonkowy jest charakterystyczny dla Miniatury.

Dorota Szumilas ma opini? poetki opisuj?cej smutek. T? opini? zdaje si? potwierdza? pierwszy wiersz, zaczynaj?cy si? od pyta?

Jak tu nie p?aka?
Jak si? tu nie smuci?
Jak zag?uszy? bl serca
Gdzie znale?? rado?? duszy ()

Kolejne utwory nosz? tytu?y: Wspomnienia, Smutek i U?miech. Tytu?owy u?miech jest w wierszu bardzo subtelny idelikatny, ale wskazuje drog? wyj?cia ze smutku
Zmieniony: Wtorek, 16 Marzec 2010 22:52
Więcej…
 
Zagadka biopaliw Email
Wpisany przez Jurata   

Do niedawna s?yszeli?my iczytali?my o tym, ?e jest korzystne iwskazane wprowadza? do u?ytku biopaliwa. (Biopaliwo to odnawialne ?rd?o energii otrzymywane zproduktw ro?linnych)

Dzisiaj us?ysza?am ze zdumieniem wradio, ?e zdaniem naukowcw jest akurat odwrotnie. Stosowanie biopaliw mo?e wwi?kszym stopniu przyspiesza? niszczenie lasw deszczowych iwp?ywa? na zwi?kszon? emisj? gazw cieplarnianych ni? wprzypadku stosowania tradycyjnej benzyny ioleju nap?dowego.

Otworzy?am komputer iwpisa?am has?o Biopaliwa w wyszukiwark?. Wyskoczy?o kilka stron tekstw z tytu?ami: Biopaliwa bardziej szkodliwe ni? benzyna iolej nap?dowy, Szkodliwe biopaliwa zkukurydzy itrzciny cukrowej, Biopaliwa bardziej szkodliweitp.

Zmieniony: Środa, 17 Marzec 2010 12:35
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 6