Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 
Zapach Jab?ek czyli j?zyk zapomniany Email
Wpisany przez Jurata   

Czasami zupe?nie nieznane osoby przysy?aj? do mnie teksty i prosz? o ocen?. Znajduj? mnie najcz??ciej za po?rednictwem ktrego? z portali spo?eczno?ciowych.

W?a?nie teraz czytam wiersze pewnego m?odego poety. Nie mog? poda? jego nazwiska, poniewa? nie zdecydowa? si? on jeszcze na publikacje. Napisa?, ?e nie jest gotw.

Czytam Wiersze tworz? w?asny, niepowtarzalny klimat, maj? swoj? melodi? Czuj? zapach jab?ek, smak chmur, p?d wiatru, s?ysz? szept jask?ek, zbli?am si? do motyla skrywaj?cego tajemnice. Tajemnica wszystkiego, nadrz?dny sens? O tym te? pisze poeta.

kiedy nie umia?em jeszcze mwi?
pod okno przylatywa?y ptaki
rozmawia?y w znanym mi j?zyku
cho? imiona ich by?y tajemnic?

Zmieniony: Czwartek, 03 Grudzień 2009 20:03
Więcej…
 
Dylematy czasu mi?dzyepoki - etyka dziennikarska wed?ug Melchiora Wa?kowicza Email
Wpisany przez Administrator   
Racj? nadrz?dn? jest aby to, co piszemy, by?o jak najbardziej warto?ciowe - Melchior Wa?kowicz
Przegl?da?am dzisiaj ksi??k? Melchiora Wa?kowicza Przez cztery klimaty, Dosz?am w?a?nie do rozdzia?u Zagadnienia mi?dzyepoki.
Zacz??am si? zastanawia? ktre gazety chcia?by obecnie czyta? Mistrz reporta?u.

Czasy, ktre nasta?y po Pierwszej Wojnie ?wiatowej Wa?kowicz nazwa? terminem Mi?dzyepoka. Mia? to by? okres walki nie tylko w ramach jednej (naszej) cywilizacji ale te? walki pomi?dzy poszczeglnymi cywilizacjami. Wa?kowicz przytoczy? teori? Arnolda Toynbee historyka i filozofa, ktry wyliczy?, ?e na znane w dziejach Ziemi dwadzie?cia trzy cywilizacje przetrwa?o tylko pi??..
Zmieniony: Środa, 17 Marzec 2010 12:02
Więcej…
 
Email
Wpisany przez Jurata   
Szczeglne znaki czasu - Maksymilian Bart Koz?owskiSzczeglne znaki czasu to nowy tomik Maksymiliana Barta Koz?owskiego, poety, prozaika, dramaturga ipublicysty. To dzie?o wktrym czytelnik mo?e go pozna? zarwno jako poet? jak iprozaika.

Publikacja ma bardzo ciekawy, niebanalny uk?ad. Wiersze przeplataj? si? tu zopowiadaniami. S? jakby ich zapowiedzi?, uzupe?nieniem, kontynuacj?. Poezja iproza splata si? wjedn? ca?o??, tworz?c ten specyficzny nieporwnywalny klimat. Klimat naszych obecnych czasw.

Na pierwszych stronach ksi??ki s? wiersze. Ju? wpierwszym znich odnajdujemy zakodowane przes?anie. Bohaterowie on iona id? przez ?ycie trzymaj?c si? za r?ce. Id? ku wymarzonej lepszej przysz?o?ci realnej lub wyimaginowanej ale wsplnej dla nich obojga.
Zmieniony: Wtorek, 16 Marzec 2010 22:58
Więcej…
 
W poszukiwaniu utraconego czasu Email
Wpisany przez Jurata   

Mamy ju? po?ow? listopada. Strach pomy?le? jak ten czas leciCzas, okre?lony przez Prousta mianem czwartego wymiaru. Co? czego d?ugo nie dostrzegamy lub mo?e nie chcemy dostrzec Czas lineralny, cykliczny, spiralny

Czas p?dzi jak depesza po drucie mwi? jeden z bohaterw powie?ci Marii Rodziewiczwny Dewajtis. Teraz mo?na by powiedzie? p?dzi jak mail gdyby nie to, ze r?nie z tym bywa. Raz mj mail doszed? po tygodniu. Dziwne, ale prawdziwe. W ka?dym razie czas (bez wzgl?du na okre?lenia jakie mu dodamy) biegnie szybko bez wzgl?du na to czy tego chcemy czy nie.

Zmieniony: Poniedziałek, 16 Listopad 2009 20:57
Więcej…
 
WIECZNO?? MOTYLI Email
Wpisany przez Jurata   

Wo?amy chwilo wiecznie trwaj!
Kiedy czujemy w sercu maj

A tu tymczasem ju? wrzesie?,
Co chwila nam teraz niesie?

A tu nadchodzi i grudzie?
Ju? wiemy by? cud i po cudzie!

A wszystko to w jednej tej chwili,
Co bywa wieczno?ci? motyli,

A wszystko to w tym okamgnieniu,
Gdy s?o?ce zatapia si? w cieniu

Jurata Bogna Serafi?ska

Zmieniony: Wtorek, 10 Listopad 2009 23:04
 
fuck the licence fees !!!! Email
Wpisany przez PoZa Tym Wszystk IM   

Zaczynam chamsko i ostro i dodatkowo w obcym j?zyku.Nie wiem czy jest sens w ogle t?umaczy? tytu? tego teksuale mo?e jednak warto:Piep....? op?aty za licencj?.Nie b?dzie to tekst namawiaj?cy do piractwa lub ?amania prawa.Ka?dy kto czyta ten tekst musi by? posiadaczem kilku licencji lub przynajmniej powinien nim by?!!!Nale?? do grona osb ktre posiadaj? licencj? na system operacyjny znanego monopolisty,ktrego nazw? zna ka?dy mieszkaniec tego globu.Od jakiego? czasu mia?em wyrzuty sumienia w zwi?zku z procederem w ktrym bra?em udzia?.Mianowicie w bezczelny i pernamentny sposb pozbawiony jakichkolwiek skrupu?w krad?em oprogramowanie.Na pocieszenie mwi?em sobie, ?e nie jestem w tym odosobniony. Wiod?em sobie frywolne ?ycie?migaj?c po interfejsach znanych firm robi?em filmiki animacje grafiki i inne przyjemne rzeczy.Trwa?o to latami do chwili kiedy postanowi?em zarobi? legalnie pieni?dze.

Zmieniony: Czwartek, 12 Listopad 2009 20:41
Więcej…
 
Historia oparta na pewnym precedensie Email
Wpisany przez Jurata   

3.XI.2009 r. wnocy program 2TVP przypomnia? film (sprzed dziesi?ciu lat) Krzysztofa Krauzego D?ug. Obejrza?am. Po latach film ten nie zrobi? ju? na mnie takiego wra?enia jak kiedy?. Brakowa?o mi psychologicznego pog??bienia postaci. Mo?e po lekturze ksi??ek Mj d?ug iOsadzony S?awka Sikory trudno jest znale?? wfilmie co? nowego iinteresuj?cego. Amo?e jeste?my ju? przyzwyczajenie doinnego rodzaju filmw?

Scenariusz do filmu D?ug Krzysztofa Krauzego napisano m.in.na podstawie rozmw zArturem Bryli?skim i S?awomirem Sikor? wroku 1998 na terenie Zak?adu Karnego. Wtym czasie Sikora mia? ju? przygotowane materia?y do ksi??ki, jednak film powsta? wcze?niej ni? ksi??ka, co jest zrozumia?e je?li we?mie si? pod uwag? wszystkie okoliczno?ci.

Publikacja pierwszej ksi??ki S?awka Sikory uruchomi?a lawin? dzia?a? spo?ecznych, opartych na pewnym precedensie.

Zmieniony: Wtorek, 16 Marzec 2010 22:59
Więcej…
 
Dziady, Zaduszki czy Halloween Email
Wpisany przez Jurata   

Powaga, smutek, wspomnienia,
Kwiaty i morze ?wiate?ek.
Od lat tu nic si? nie zmienia,
A lat up?yn??o wiele.

Trwa pami?? o tych, ktrych nie ma,
S? sprawy nie doko?czone
Wi?c my podejmiemy ten temat,
Do ich ksi?gi dodamy stron?.

Zmieniony: Sobota, 31 Październik 2009 23:39
Więcej…
 
Ataraksja Email
Wpisany przez Jurata   

Czyta?am ostatnio na Facebooku notk? Racjonalisty na temat filozofii Epikura. By?o tam nast?puj?ce zdanie: Filozofia Epikura d?u?ej ni? wszystkie inne stawia?a opr, gdy upada? ?wiat antyczny, poniewa? bardziej ni? jakakolwiek inna zachowa?a dwa przekonania, ktre w?wiecie staro?ytnym s? najg??bszymi racjami ?ycia: wiar? wrzeczywisto?? iwmo?liwo?? jej poznania oraz wiar? wmo?liwo?? osi?gni?cia przez cz?owieka szcz??cia.

Po przeczytaniu tej notki dosz?am do wniosku, ?e urodzi?am si? chyba wniew?a?ciwej dla mnie epoce, bo ci?gle, uporczywie, na przekr przeciwno?ciom, tkwi we mnie pragnienie pi?kna iszcz??cia.

Zmieniony: Niedziela, 18 Październik 2009 21:20
Więcej…
 
Czemu naprawd? ma s?u?y? aresztowanie Romana Pola?skiego? Email
Wpisany przez Jurata   

Roman Pola?skiOstatnio coraz cz??ciej dowiadujemy si? oaresztowaniach ludzi s?awnych ipodziwianych idolw zpierwszych stron gazet, ludzi nauki, kultury, sztuki czy polityki, maj?cych cz?sto olbrzymi iniekwestionowany dorobek.

26wrze?nia br. media poda?y informacje ozatrzymaniu, na lotnisku wZurychu, Romana Pola?skiego (ur. wPary?uw1933r.) ?wiatowej s?awy polskiego re?ysera, scenarzysty, aktora filmowego iteatralnego, ktry w1975 roku przyj?? obywatelstwo francuskie.

Roman Pola?ski przylecia? do Zurychu na zaproszenie organizatorw Festiwalu Filmowego, na ktrym mia? odebra? nagrod? za ca?okszta?t twrczo?ci. W?adze Szwajcarii aresztowa?y go iwszcz??y procedur? ekstradycyjn?, wwyniku ktrej re?yser mo?e zosta? deportowany do USA.

Zmieniony: Wtorek, 16 Marzec 2010 23:01
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 6