Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 
Z?o absolutne Email
Wpisany przez Jurata   

Ok?adka Ksi??ki Paulo Coelho - Z?o absolutneW najnowszym bestsellerze Paulo Coelho p.t.Zwyci?zca jest sam odnalaz?am echa przes?ania Profesora Philipa Zimbardo, zawartego w jego dziele Efekt Lucyfera (praca prezentuj?ca wyniki eksperymentu stanfordzkiego, analizuj?ca problem dobra i z?a i wykazuj?ca, ?e istniej? mechanizmy zdolne uczyni? ze zwyk?ego cz?owieka oprawc? lub ofiar?).

G?wny bohater Zwyci?zcy Igor , d???c do zrealizowania swoich planw imarze? staje si? uciele?nieniem samego z?a, z?em absolutnym, zdolnym dopope?nienia ka?dej zbrodni. Jest on przekonany, ?e wype?nia misj? zgodn? wnaukami Chrystusa. Opowodzenie tej misji modli si? gor?co iobiecuje po jej zako?czeniu ufundowa? z?ot? ikon?. Dzia?anie Igora jest precyzyjnie obmy?lone iperfekcyjnie realizowane. Niszczy on kolejne ?wiaty, czyli morduje przypadkowych ludzi, chc?c wten sposb przes?a? wyra?ne sygna?y swojej ukochanej Ewie, by?ej ?onie, ktra opu?ci?a go kilka lat wcze?niej.
W trakcie realizacji zbrodniczej intrygi plan ulega zmianie iostatecznie ?mier? ponosi rwnie? Ewa. Akcja rozgrywa si? wCannes wczasie festiwalu mody.

Zmieniony: Wtorek, 16 Marzec 2010 23:05
Więcej…
 
W cyberprzestrzeni Email
Wpisany przez Jurata   
Ostatnio N.K. straci?a swj monopol. Przybywaj? nam coraz to nowe Portale spo?eczno?ciowe. Loguj?c si? na nich nie jeste?my w stanie przewidzie? wszystkich, nie zawsze dla nas mi?ych, niespodzianek.

Ot? na jednych portalach mo?emy ?atwo usun?? wszystkie niechciane przez nas komentarze, a na innych nie. Czasem nawet nie wiemy o istnieniu tych komentarzy. Nagle dowiadujemy si?, ?e znajomi otrzymali jakie? info na nasz temat i teraz g?osuj?, ktra cecha naszego charakteru jest najbardziej wspania?a lub paskudna, albo czy za?ywali?my w przesz?o?ci sterydy Jeste?my zaskoczeni, tylko my nie dostrzegli?my tego info na naszym profilu. Dla innych by?o widoczne. Musimy si? dobrze wgry?? w instrukcj? obs?ugi aby znale?? odpowiedni kwadracik gdzie to mo?na zablokowa?. Blokada jednak nie powstrzyma ju? rozpocz?tej dyskusji nad prawdziwymi b?d? urojonymi faktami lub cechami naszego charakteru. Te dyskusje tocz? si? ju? poza naszym profilem. Nie mamy nad nimi kontroli
Zmieniony: Wtorek, 25 Sierpień 2009 21:04
Więcej…
 
Trzecia p?e? Email
Wpisany przez Jurata   
Media goni? sensacj? za sensacj?. Ostatnio wiele si? mwi i pisze na temat p?ci zawodniczek sportowych. Wszyscy czekaj? na wyniki bada? 18-letniej reprezentantki RPA, mistrzyni ?wiata w biegu na 800 metrw Caster Semenya
Kobiety osi?gaj?ce dobre wyniki podejrzewane s? o bycie m??czyznami. Problem nie jest nowy. Przedwojenna rekordzistka Polski Zofia Sm?tek sta?a si? w latach trzydziestych pi?karzem Warszawianki Jzefem Sm?tkiem. O tym, ?e mistrzyni olimpijska, z?ota medalistka w sprincie z 1932 roku Stanis?awa Walasiewicz jest m??czyzn? (czy te? obojnakiem) okaza?o si? przypadkowo dopiero w roku 1980. Tragiczn? ofiar? testw p?ci wprowadzonych w 1966 r. by?a Ewa K?obukowska, nies?usznie do?ywotnio zdyskwalifikowana polska sprinterka, rekordzistka ?wiata na 100 m (11,1 s), z?ota medalistka z Tokio w biegu sztafetowym.
Zmieniony: Piątek, 28 Sierpień 2009 17:55
Więcej…
 
Prawo autorskie i prawo nied?wiedzie Email
Wpisany przez Jurata   
Prawo autorskie czy zastanawiamy si? co zniego wynika? Okazuje si?, ?e jest cz?sto powszechnie ?amane, aci ktrzy je ?ami? czasem nie zdaj? sobie nawet ztego sprawy (albo udaj?, ?e s? tego nie?wiadomi). Zdarza si? to zw?aszcza wprzypadku utworw niepublikowanych. Na przyk?ad kto? przeczyta? swj tekst przyjacielowi iprzez zapomnienie zostawi? uniego r?kopis, wydruk lub no?nik elektroniczny. Czy mo?e to spowodowa? k?opoty? Ot? mo?e. Ostatnio s?ysza?am okilku takich przypadkach.

- Przypadek pierwszy. Przyjaciel wdobrej wierze postanowi? opublikowa? utwr izrobi? wten sposb niespodziank? autorowi. Uda?o mu si? izrobi? wten sposb nied?wiedzi? przys?ug?, bowiem tekst by? przeznaczony na konkurs (ana konkursy mog? by? wysy?ane tylko utwory niepublikowane)
Zmieniony: Czwartek, 03 Wrzesień 2009 18:27
Więcej…
 
Nasze nowoczesne zabawki Email
Wpisany przez Jurata   

Wy??czenia pr?du zdarza?y si? zawsze. Bardzo wa?nym przedmiotem zapami?tanym przeze mnie wnajwcze?niejszym dzieci?stwie by?a lampa naftowa. Pami?tam, ?e zapala?o si? j?, kiedy na dwie trzy godziny wy??czono ?wiat?o.

Teraz bez pr?du nie potrafimy normalnie funkcjonowa?. S? okolice gdzie nie ma kuchenek gazowych tylko elektryczne, bez pr?du hydrofor nie poci?gnie te? wody. Nie wspominam ju? okomputerze, telewizorze, pralce, zmywarce, lodwce, ?adowaniu komrekitp.

Wczoraj wnocy dowiedzia?am si?, ?e wy??czono pr?d na terenie gdzie jest mj letni domek. Wiadomo?? pochodzi?a od firmy ochroniarskiej. Dzisiaj wybrali?my si? tam razem zs?siadami. Icosi?okaza?o? Pr?du nie ma ju? ponad trzydzie?ci godzin inikt nie wie co b?dzie dalej.

Zmieniony: Wtorek, 08 Wrzesień 2009 21:03
Więcej…
 
Daniela Polasik
Wpisany przez Daniela   

Cztery wiersze, ktrych autork? jest Daniela Polasik. Wszystkie cztery wyj?tkowe itajemnicze. Mamy nadziej?, ?e si? wam spodobaj?. Tego co najpi?kniejsze wpoezji wyrazi? si? nie da, trzeba to poczu?. Serdecznie zapraszamy na krtki, poetycki spacer z Daniel? Polasik.

Zmieniony: Poniedziałek, 15 Marzec 2010 14:14
 
Gorzki smak czekolady Email
Wpisany przez Jurata   

Gorzki smak czekolady

Olga zawsze dba?a oswj wyg?ad ikondycj?. Mia?a dobr? figur? ispr??yste ruchy. Farbowa?a w?osy na naturalny ?redni blond iczesa?a jewko?ski ogon. U?ywa?a dobrych kosmetykw. Dzi?ki temu nie wygl?da?a na swoje lata. Przez d?ugi czas oceniano j? nawet na dwadzie?cia lat mniej ni? wynika?o zjej metryki.

Wiedzia?a, ?e wygl?da dobrze nawet wtedy, kiedy jest chora ito dodawa?o jej pewno?ci siebie. M??czy?ni wodzili za ni? wzrokiem iprawili komplementy. Byli tacy, ktrzy zabiegali ojej wzgl?dy, jednak bez powodzenia.

Nie czekaj na ksi?cia z bajki, bo si? nie doczekasz ib?dzie za p?no dogadywa?a ciotka. W ko?cu nie b?dzie komu poda? ci herbaty jak zachorujesz zrz?dzi?a.

Przecie? nie zwi??? si? zbyle kim, tylko po to aby mie? faceta. Poczekam na takiego, ktry mnie zafascynuje odpowiada?a niezmiennie Olga.

Zmieniony: Środa, 26 Sierpień 2009 18:47
Więcej…
 
Bartnicka 10 Email
Wpisany przez Jurata   

Klub Literacki Bartnicka 10

Rega?y zksi??kami, du?y st?, na nim kilka szklanek zherbat?, ma?a cukierniczka. Przy stole trwa dyskusja na tematy literackie. Uczestnicy spotkania rozmawiaj?, czytaj? fragmenty swoich utworw. Omawiaj? ostatni numer wydanej gazety. Dyskusja jest na wysokim poziomie. Na pierwszy rzut oka mog?oby si? wydawa?, ?e to zwyk?e spotkanie klubu literackiego, do ktrego nale?y, co najmniej kilku wybitnych pisarzy ipoetw. Jest te? zdolny rze?biarz. Malarz tym razem nie przyszed?.

Zwyk?e spotkanie? Niezupe?nie. Co najmniej kilka rzeczy odbiega od przyj?tych dzisiaj zwyczajw. Na przyk?ad ani razu nie zadzwoni?a komrka. Czy?by wszyscy je powy??czali? To wr?cz nieprawdopodobne. Poza tym pisarze nie wr?czaj? sobie wizytwek, nie podaj? telefonw, adresw mailowych czy pocztowych. Nie opowiadaj? gdzie ostatnio byli ico robili. Dlaczego? Ubrani s? przewa?nie wsportowe bluzy. To troch? dziwne.

Zmieniony: Środa, 26 Sierpień 2009 18:41
Więcej…
 
Pie?? Syreny dla Ksi?cia Email
Wpisany przez Jurata   

Pie?? Syreny dla Ksi?cia (w nawi?zaniu do Ma?ej Syrenki Andersena)

Kto? nasz? histori? ju? stre?ci?.
Chc? zmieni? tre?? jego powie?ci,
Bo przyja?? to dla mnie za ma?o!

Chc? by? mnie pokocha? gor?co,
By wiatr w?tpliwo?ci postr?ca?,
By? wzi?? moj? dusz? i cia?o!

Chc? Ciebie na Ziemi jednego.
Nie pytaj mnie nigdy dlaczego
By? sztorm i to wszystko si? sta?o

Zmieniony: Środa, 26 Sierpień 2009 18:52
Więcej…
 
Jurata Bogna Serafi?ska - wiersze Email
Wpisany przez Jurata   
Mamy okazj? go?ci? naprawd? niezwyk?? osob?. Jurata Bogna Serafi?ska jest cz?onkiem Zwi?zku Literatw Polskich i Stowarzyszenia Autorw Polskich, zast?pc? Redaktora Naczelnego Serwisu Wolno?? bez granic, redaktorem Dzia?u Australia z oddali w polonijnym Przegl?dzie Australijskim, korespondentem polonijnego dwutygodnika Gwiazda Polarna (USA) a tak?e sta?ym wsp?pracownikiem Redakcji Kwartalnika Literackiego Migotania Przeja?nienia, Portalu ZLP Literaci Eu, Magazynu swiatPL.com, Serwisu Literackiego Knowacz i Miesi?cznika Kocie Sprawy.Wsp?pracuje z Grup? Literack? Si? Powietrznych i z Zespo?em muzycznym VERTTEX z New Yorku. Bra?a rwnie? udzia? w programie TV Patio - Prawo czy pi???, Resocjalizacja twrcza - wszystkich ch?tnych dowiedzie? si? wi?cej na ten temat zapraszamy do lektury tekstu "Bratnicka 10", ktry znajdziecie w naszym serwisie. Prowadzi swj blog. Pisze wiersze, piosenki, pastora?ki opowiadania, powie?ci, eseje, recenzje, felietony publicystyczne oraz bajki dla dzieci, przeprowadza wywiady, oraz wchodzi w sk?ad Jury konkursw literackich.
Zmieniony: Poniedziałek, 15 Marzec 2010 13:57
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>

Strona 6 z 6