Grafika
Wystawa ilustracji Joanny Smoli Email
Wpisany przez Jurata Bogna Serafi?ska   
W siedzibie Starostwa Powiatu Rzeszowskiego osta?a zorganizowana wystawa ilustracje Joanny Smoli, absolwentki Instytutu Sztuk Pi?knych w Rzeszowie. Wystawione prace mo?na ogl?da? od 7 lutego 2011 r. w kameralnej galerii prowadzonej przez Biuro Promocji Starostwa.

Na wystawie znajduj? si? prace rysunkowe i kola?e Joanny Smoli, ilustruj?ce teksty literackie Olgi Lali?-Krowickiej, Vesny Den?i?, Vesny Miculini?-Prenjak, Roberta Czopa, Juraty Bogny Serafi?skiej, Sary Luczaj i Christine Herzer. Ilustracje nawi?zuj? do literackich dzie? wymienionych pisarzy i s? jednocze?nie wizualn? interpretacj? ich twrczo?ci.

Joanna Smola uprawia rysunek, kola?, rze?b?, ilustratorstwo, krawiectwo artystyczne, kostiumologi?, plakat i reklam? wizualn?.

Artystka zajmuje si? promocj? wizualn? imprez organizowanych przez GOKiB Krasne, organizuje konkury twrczo?ci dzieci?co m?odzie?owej o zasi?gu powiatowym i wojewdzkim, prowadzi zaj?cia dla dzieci w Pracowni form przestrzennych i rze?by dzieci?cej w Gminnym O?rodku Kultury przy Bibliotece Domu Kultury w Krasnym pod Rzeszowem. O tym jak pod jej kierunkiem dzieci rysowa?y australijskie pejza?e, a tak?e flor? i faun? mo?na by?o przeczyta? niedawno w Przegl?dzie Australijskim.

Warto przypomnie?, ?e wielbiciele twrczo?ci Joanny Smoli mogli w listopadzie 2010 roku podziwia? jej prace na wernisa?u i wystawie w saloniku artystycznym Kro?nie?skiej Bibliotece Publicznej.
Jurata Bogna Serafi?ska
Zmieniony: Niedziela, 13 Luty 2011 18:54
 
Paula Lenartowicz Email
Wpisany przez Paula   

PaulaStudiowa?a chemi? ale sko?czy?a literatur?.
Chcia?a by? pisarzem ale pracuje jako perukarz w teatrze.
Tworzy grafiki, kola?e, stylizacje do sesji zdj?ciowych ale ci?gle jej ma?o.
W ?yciu ka?dego jest jakie? ALE.
Ale to od Ciebie zale?y, czy przekre?li Twoje ?ycie, czy nada mu nowy, lepszy bieg.
Powtarza: All those moments will be lost in time... like tears in rain....
Mimo to nie potrafi przesta? goni? marze?.

Zmieniony: Piątek, 17 Luty 2012 08:20
Więcej…
 
A?ka Milanowska Email
Wpisany przez A?ka   
A?ka MalinowskaMaturzystka. Charakteryzuje si? wielkimi planami na przysz?o??, ktrych spe?nienie utrudnia jej wrodzone lenistwo. W wolnych chwilach nie wypuszczaz obj?? laptopa, ktry jest jej oknem na tajemniczy, niezbadany jeszcze ?wiat. Czyta, pisze, s?ucha. Noipyka fotki, ktre czasami udaj? si? tak, ?e mo?na uich autorki podejrzewa? istnienie przydatnej funkcji pod tytu?em "umiej?tno?? obs?ugi aparatu fotograficznego".

Co rzeczona A?ka lubi pyka?? Stare, dobre niebo, to na pewno. Zachody s?o?ca wygrywaj? ze wschodami ztej prostej przyczyny, ?e nie wyst?puj? w ?rodku przyjemnego snu inie zmuszaj? do wygrzebywania si? spod pierzyny. Co jeszcze? Kwiatki, krzaczki, badylki. Do tego widoczki iciekawych ludzi. Nie pogardzi te? ciekaw? architektur? i zjawiskami pogodowymi. Azbraku powy?szych we?mie cokolwiek.
Zmieniony: Piątek, 09 Kwiecień 2010 18:53
Więcej…
 
Rafa? Kozak Email
Wpisany przez Rafa? Kozak   

Rafa? Kozak Rafa? Kozak, tak nazywa si? ?widnicki malarz, dekorator wn?trz iprojektant. Mwi osobie artysta amator, lecz nie wiele ma wsplnego zamatorstwem. Historia zjego zapa?em do rysowania imalowania zacz??a si? ju? wpierwszych klasach szko?y podstawowej. Wraz zwiekiem iprzez tysi?ce godzin sp?dzonych nad kartkami nabiera? do?wiadczenia. Wszed? wjedn? zpierwszych grup ?widnickich malarzy graffiti. Szybko zacz??o poznawa? jego prace coraz wi?ksze grono zapale?cw. Dosta? si? na Wydzia? Artystyczny UMCS iszkoda, ?e opu?ci? t? uczelni? bo wcale nie mia? problemw zocenami. Pozna? bardzo dobrze ?rodowisko Corel Draw dzi?ki pewnej firmie, ktra prcz projektowania zajmowa?a si? rwnie? dekorowaniem wn?trz, no itutaj si? zacz??o. Rozpocz?? swoje potyczki dekoratorskie, uczy? si? sam na swoich b??dach, dekorowa? mieszkania, domy ipuby anawet studniwki.

Zmieniony: Sobota, 20 Marzec 2010 16:11
Więcej…
 
Siwy czyli Pawe? ?liwi?ski Email
Wpisany przez Administrator   

Siwy czyli Pawe? ?liwi?skiNowe fotografie Paw?a ?liwi?skiego. Mi?o nam publikowa? jego kolejn? galeri?. Jednocze?nie mamy nadziej?, ?e to nie ostatnie prace, ktre b?dziemy mieli przyjemno?? wam pokaza?. Jak wida? Pawe? nie ?pi i tworzy. ?yczmy mi?ego ogl?dania.

Nie bity, bez na?ogw. Fotografuje od 10 lat, najpierw wm?odym wieku by?o graffiti co po kilku latach zamieni?o si? wgrafik? komputerowa ifotografi?. Czasem jeszcze co? namaluje, lecz fotografia i grafikato teraz g?wny temat wmojej g?owie. Chc? ztym wi?za? swoj? przysz?o?? iwkrtce otworzy? firm? odzie?ow?.Pasja taiwizja graficzna kr??y?a wmojej g?owie dos?ownie od dzieci?stwa. Zdj?cia wykonane by?y g?wnie nikonem D80 obiektyw 18-135 nikkor. Tematemmoichfotografii jest ?wiat, to co nas otacza, pokazane zinnej strony,po prostu po swojemu. Bior? udzia? w konkursach, jestem grzeczny iwierz?, ?e wko?cu napisz? omnie wgazetach:)

Zmieniony: Sobota, 20 Marzec 2010 16:11
Więcej…
 
Komiks - Pawe? Kasperek "Kasper" Email
Wpisany przez Administrator   

Pawe? KasperekCzy kto? wie, ?e w?widniku s? ludzie, ktrzy zajmuj? si? komiksem? Je?eli nie, to zaraz poznacie kogo? kto rysowaniem zajmuje si? zzami?owania ipasji, kogo? kto lubi to robi?, ikogo? kto robi to bardzo dobrze. Na stronach Zaplecza Kultury go?cimy Paw?a Kasperka, samozwa?czego twrce historii rysowanych rodem ze ?widnika. Mamy przyjemno?? zaprezentowa? wszystkim jego trzy grafiki oraz dwie formy komiksowe. Jeszcze tylko kilka s?w osamym autorze iju? b?dzie mogli podziwia? jego prace. Zapraszamy.

Pawe? Kasperek "Kasper"- niespe?na trzydziestoletni absolwent UMCS, wydzia?u nieartystycznego; od urodzenia ?widniczanin; pracuj?cy w nie swoim zawodzie wyuczonym; rysunkiem, grafik? ikomiksem para? si? od najm?odszych lat. Wczasach studenckich publikowany wprasie regionalnej: Kurierze Lubelskim, Dzienniku Wschodnim oraz winnych pomniejszych, acz poczytnych wpewnych kr?gach pism (pisma bran?owe, gazety studenckie).

Zmieniony: Sobota, 20 Marzec 2010 16:11
Więcej…
 
Przemys?aw Szab?owski Email
Wpisany przez Administrator   

Przemys?aw Szab?owskiNowa "sielankowa" galeria Przemys?awa Szab?owskiego. Zbir czterech fotografii miejsc, ktre by? mo?e ju? widzieli?cie lub ktre mijacie codziennie nie doceniaj?c ich pi?kna. Mo?e warto zatrzyma? si? na chwil? aby zobaczy? co? naprawd? wyj?tkowego.

Urodzony z pocz?tku roku, bo 10 stycznia 1990. Wychowywa? si? w?rd betonowych blokw i ulic kopi?c z kolegami pi?k? na pobliskim boisku oraz peda?uj?c po okolicy na swoim rowerze. Jako dziecko nie wykazywa? zbytnio zainteresowania aparatami i nowinkami technicznymi, ale tylko do czasu gdy rynek zacz?? by? zalewany przez r?ne cyfrowe sprz?ty umo?liwiaj?ce strzelanie fotek. Najbardziej da?o si? to odczu? w wieku 13 lat gdy rodzice kupili mu pierwszy telefon komrkowy z wbudowanym aparatem. Wwczas fotografowa? wszystko co si? tylko da?o.

Zmieniony: Piątek, 09 Kwiecień 2010 19:03
Więcej…
 
Katarzyna Gromada Email
Wpisany przez Katarzyna Gromada   

Katarzyna Gromada

O sobie?
Czasem bywam, we w?asnej. ?e niby jaka? tam studentka, ?e zdj?cia podobno robi...
S?ysza?am, ?e kupi?a sobie nowy obiektyw, nie nie, nie jest lepszy,
przynajmniej nie musi go na si?? trzyma? przy korpusie. O!
Zdj?cia? Co popadnie, to tu to tam. Od tak, chyba dla zabawy.
Radocha nie mia?a jak jakie? fajne zdj?cie wyjdzie. Jakby kto? chcia?
na jakie? koncerty, albo od tak komu? zdj?cia porobi? wo?ajcie.
Fajnie by?o by rozwija? si? w tym kierunku.

a tak wracaj?c... ch?tny na spacer?

 

Zmieniony: Niedziela, 21 Marzec 2010 01:51
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2