Grafika
Marcin Nowak Email
Wpisany przez Marcin Nowak   

Fragment grafiki Marcina NowakaMieszanka nostalgii zironi?, pi?knych pastelowych barw zniezwyk?? si?? wyrazu to pierwsze skojarzenia, ktre przysz?y mi na my?l po obejrzeniu prac Marcina Nowaka. S? jedyne w swoim rodzaju, wyj?tkowe, niepowtarzalne ibezsprzecznie pi?kne. Z pewno?ci? wszystko co tu napisz? b?dzie tylko moim osobistym odczuciem ale my?l?, ?e ka?dy kto za chwil? obejrzy galeri? nie b?dzie mg? odmwi? tym pracom wra?liwo?ci idelikatno?ci. Sztuka ma wzbudza? emocje, mobilizowa? do dzia?ania, ma nas pociesza?, rozwesela?, zbli?a?, zmusza? do my?lenia, umacnia? wiar? inie wiar?, ma by? z nami, obok nas iwnas, ma zadawa? pytania ina nie odpowiada?, ma by? wszystkim iniczym, ma by? katalizatorem zmian.

Zmieniony: Sobota, 20 Marzec 2010 16:12
Więcej…
 
Email
Wpisany przez Marcin ?uczak   

Tadeusz Gra

Gotowy jest ju? projekt kolejnego muralu b?d?cego kolejn? cz??ci? projektu "Kadry ?widnika". Autorski Projekt Paw?a Kasperka to prba zwrcenia uwagi mieszka?cw ?widnika na wa?ne momenty z ?ycia miasta, ktre ju? na sta?e zapisa?y si? w jego historii. Kolejny kadr prawdopodobnie umiejscowiony b?dzie na ?cianie przy ulicy Wyspia?skiego. Inspiracj? do jego powstania jest cz?owiek legenda nie tylko ?widnika ale i polskiego lotnictwa - odznaczony Krzy?em Srebrym Odreru Virtuti Militari, trzykrotnie Krzy?em Walecznych. S?u?y? w 316 polskim dywizjonie my?liwskim RAF. W sumie zestrzei? lub uszkodzi? 5 niemieckich samolotw - Tadeusz Gra. To tylko krtkie fakty z jego ?ycia. Wsztkich zainteresowanych odsy?am na strony ?widnika na kartach historii oraz artyku?u na portalu lotniczapolska.pl.

Swojego miejsca na murach doczekaj? si? rwnie? s?ynne "?widnickie spacery". By?a to specyficzna forma protestu mieszka?cw ?widnika przeciw k?amliwej propagandzie wczesnych w?adz. Spacery zaczyna?y si? o godznie 19.30 w czasie emisji Dziennika Telewzyjnego. Po kilku dniach protestu akcja zacze?a gromadzi? parotysi?czne t?umy. W?adza ba?? si?, ?e sytacja wymknie si? spod kotroli iustanowi?a w tym czasie godzine policyjn?. Jednak zabieg ten nie pomg?. Masowe spacery zaczyna?y si? o godzinie 17.00 a najodwa?niejsi mieszka?cy ?widnika wystawiali w??czone telewizory przez okna swoich mieszka?. W p?niejszym czasie taka forma protestu przypad?a do gustu rwnie? mieszka?com Lublina i Pu?aw.

Wizualizacje murali mo?ecie obejrze? poni?ej. Ich powstanie planowane jest na pocz?tek czerwca.

Zmieniony: Wtorek, 24 Maj 2011 21:33
 
Kadry ?widnika, ci?g dalszy... Email
Wpisany przez S?awek J?wik   

 

 

Zaplecze Kultury przedstawia relacje filmow? z powstania kolejnych Kadrw ?widnika. Kadr 3, "Bombardowanie lotniska w ?widniku" autorstwa Jana Wierzbickiegooraz kadr 2, "Otwarcie Szko?y Pilotw LOPP" kolejna realizacjaPaw?a Kasperka. Murale znajduj? si? przy ulicy 3 Maja. Powsta? rwnie? kadr 4 "Stan wojenny w ?widniku" autorstwa Adama Grudnia, umiejscowiony przy orliku obok Szko?y Podstawowej nr.3. Mimo zawirowa? natury organizacyjnej powstaj? kolejne obrazy. Mamy nadzieje, ?e to nie koniec tego ciekawego projektu a jego autorzy na wiosn? rusz? ze zdwojon? si??.

Zmieniony: Piątek, 28 Styczeń 2011 11:12
 
Kontrowersyjny projekt Jana Wierzbickiego Email
Wpisany przez Marcin ?uczak   
Bombardowanie ?widnika - Jan Wierzbicki
Powsta? ju? wst?pny projekt kolejnego muralu. Jego autorem jest Jan Wierzbicki, student drugiego roku na Uniwersytecie Marii
Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Tematem drugiego kadru jest bombardowanie lotniska w ?widniku. W dyskusji dotycz?cej projektu pojawi?a si? obawa dotycz?ca oddzia?ywania obrazu na psychik? m?odego odbiorcy. Kontrowersje w g?wnej mierze dotyczy?y postaci przestraszonego dziecka. W dyskusji zabra? g?os dr Krzysztof Rumowski, jego o?wiadczenie mo?ecie przeczyta? poni?ej.
"Chcia?bym w kilku zdaniach odnie?? si? do pewnej kontrowersji zwi?zanej z interesuj?cym pomys?em realizacji graffiti przedstawiaj?cego bombardowanie ?widnika w 1939 i 1944r, autorstwa Jana Wierzbickiego.
Ot? w dyskusji na temat tej realizacji pojwi?y si? g?osy sugeruj?ce, ?e tre?? i forma tego graffiti b?d? wzbudza? strach uogl?daj?cych je dzieci. Odnosz? wra?enie, ?e tego typu opinia wydaje si? by? mocno przesadzona i nosi znamiona prewencyjnego "dmuchania na zimne", na dotatek zupe?nie oderwanego od rzeczywisto?ci w jakiej przysz?o funkcjonowa? naszym dzieciom.
A rzeczywisto?? ta to: telewizyjne kreskwki, w ktrych agresja , przemoc i trach stanowi? zasadniczy element narracji, gry komputerowe, z ktrych ledwnie niewielka cz??? pozbawiona jest elementw przemocy i "zwyk?e" telewizyjne programy informacyjne wype?nione krwawymi newsami. Jasno z tego wida?, ?e dzieci wcale nie musz? wychodzi? w w?asnego domu by pod bokiem doros?ych ch?on?? codziennie dostatecznie du?? dawk? bezrozumnej agresji, du?o bardziej ostrej ni? w pracy Wierzbickiego.
Nie przypuszczam, by metaforyczna, graficzna wizja autora grafitti mia?a wzbudza? u dzieci skrajnie negatywne emocje. Na pewno wzbudza? ich nie b?dzie, je?li rodzice zadadz? sobie nieco trudu i pomog? dziecku oswoi? ten obraz, t?umacz?c jego tre?? i istot? przes?ania."

dr Krzysztof Rumowski
grafik, Wydzia? Artystyczny UMCS
Zmieniony: Piątek, 28 Styczeń 2011 11:12
 
Kadr 1 Email
Wpisany przez S?awek J?wik   
Zmieniony: Piątek, 28 Styczeń 2011 11:14
 
?widnicki Lipiec na murach Email
Wpisany przez Marcin ?uczak   
Niedzielny deszczowy dzie? 5 wrze?nia 2010 to data powstania pierwszegokadru ?widnika. Pogoda nie sprzyja?a ale ch?ci izaanga?owanieuczestnikw projektu przynios?y swoje wymierne korzy?ci. Tematem muraluby?y czasy ?widnickiego Lipca. Czasy, kre zapocz?tkowa?y fal? strajkww ca?ej Polsce. Jak ju? pisali?my w poprzednich artyku?ach autorem grafiki jest Pawe? Kasperek. Wprzeniesieniu pomys?u na mur uczestniczyli rwnie? Karoloraz Dyszel. Ich praktyczne do?wiadczenie w zakresie street artu zaowocowa?o pierwszym muralem.

Oto ktrka fotorelacja z wydarzenia. Zdj?cia zosta?y zrobione 4-5wrze?nia, przez wys?annikw Zaplecza Kultury.

O projekcie g?o?no by?o nie tylko w ?widniku. Informacje na temat muralu zamie?ci?aTV Lublin w niedzielnym wydaniu Panoramy Lubelskiej(aby nie ogl?da? ca?ej Panoramy wystarczy przewin?? film do 14 minuty)oraz internetowe wydanieDziennika Wschodniego. Artyku? o wydarzeniu zamie?i? rwnie? 10 wrze?nia w swoim pi?tkowym wydaniu Kurier Lubelski.

W ?rod? 8 wrze?nia o godzinie 18.15 oraz 22.00 Telewizja Kablowa ?widnik nada reporta? z malowania muralu. Jego powtrk? b?dzie mo?na obejrze?10 wrze?nia.
Organizacja projektu:
Cel Grzegorz
tel.+48 604 925 646
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
wsparcie medialne:
Zaplecze Kultury

Zmieniony: Piątek, 28 Styczeń 2011 11:15
 
Kadry ?widnika Email
Wpisany przez Marcin ?uczak   

autor: Pawe? Kasperek Projekt "Kadry ?widnika", ktrego pomys?odawc? jest Pawe? Kasperek po dwchmiesi?cach przygotowa? polegaj?cych na zbieraniu projektw oraz pozwole?wkracza w faz? realizacji.O pomy?le pisali?my ju? w jednym z lipcowych artyku?w.Po uzyskaniu zgody Zarz?du WsplnotyMieszkaniowej przy ulicy 3 Maja w?widniku pozosta?o tylko zakasa? r?kawy isprawi? aby pomys? nabra? materialnej formy. Pierwszy rysunek powstanieju? 5 wrze?nia w bramie budynku ??cz?cej ulic? 3Maja z Placem Konstytucji.Zaplecze Kultury postara si? przygotowa? filmow? relacj? z tego wydarzenia.

Tematem, ktry jako pierwszy zostanie utrwalony na ?cianach miejskichbudynkw jest "?widnicki Lipiec". Autorem muralu jest Pawe? Kaseperek a samprojekt oraz jego wizualizacje przygotowa? Grzegorz Cel.Prace Paw?amieli?my ju? okazje publikowa? na ?amach Zaplecza Kultury. Na realizacj? czekaj? ju? kolejne grafiki. S?ynne "?widnickie spacery", okres stanu wojennego, budowa ko?cio?a w ?widniku, Radio Solidarno?? ?widnik czy bombardowanie lotniska. Wszystkie te wydarzenia widziane oczami ?widnickiej m?odzie?y maj? szans? zaistnie? na murach osiedli.

 


Koordynatorem ca?ego projektu jest Grzegorz Cel, dzi?ki ktrego wysi?kom izaanga?owaniu ca?e przedsi?wzi?cie jest bliskie realizacji. Wszystkich ch?tnych chc?cych wesprze? organizatorw w ich dzia?aniach prosimy o kontakt.

Zmieniony: Piątek, 28 Styczeń 2011 11:12
 
Projekt "Kadry ?widnika" Email
Wpisany przez Administrator   
autor: GantuProjekt ma na celu upi?kszenie przestrzeni miejskiej. Przybli?enie mieszka?com miasta wa?nych dla?widnika wydarze?. Ukaznie historii oczami ludzi m?odych, aktywnych. Chodzi tu mi?dzy innymi os?ynne ju? "?widnickie spacery", okresy strajkw czy te? bombardowanie lotniska. Form? przekazu ma by? grafittizaprojektowane przez m?odych artystw zwi?zanych z miastem. Pozwoli to trafi? z przes?aniem nietylko do ludzi, ktrzy mieli okazje prze?ywa? te wydarzania osobi?cie ale tak?e do tychwszystkich, ktrym historia ?widnika jest mniej znana. Projekty takie, rozrzucone po ca?ym mie?ciemog? te? sta? si? pewnego rodzaju atrakcja turystyczn?. Wiadomo?ci? z przesz?o?ci przedstawion? wnowoczesny i ?atwy dla wsp?czesnego odbiorcy sposb. Mog? zmusza? do pyta? i motywowa? do lepszegopoznania mieszka?cw, samego miasta i jego historii. Pomys?odawc? projektu jest Pawe? Kasperek. Jednak mamy nadziej?, ?e pomys? przyci?gnie rwnie? innych twrcw grafiki ze ?widnika.

Miejsce
- Miejsca, ktre chcielibysmy wykorzastac do projektu to przede wszystkim stare, pomazane sprayami?ciany ?widickich osiedli igara?y. Pozwoli to mi?dzy innymi na pozbycie si? szpec?cych krajobrazmiasta, zdemolowanych elewacji budynkw. Chcemy aby sztuka wysz?a do odbiorcy, by?a z nami w drodze do szko?y, sklepu lub pracy. Oto przyk?adowa wizualizacja projektu, zdj?cia zrobione by?y na ulicy 3 Maja.


Czas
- Projekt mo?e by? rozciagni?ty w czasie a obrazy moga powsta? cyklicznie w miar? uzyskiwaniapozwole? i funduszy na realizacje. Liczmy na to, ?e pomys? spodoba si? mieszka?com ?widnika. Zarwno tym m?odszym, nie znaj?cym dobrze historii swojego miasta jak i starszym, ktrzy z pewno?ci? b?d? pami?ta? miejsca i wydarzenia przedstawione w projektach.

Zmieniony: Piątek, 28 Styczeń 2011 11:12
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 2